Student Dvar Torah – Parshas Bamidbar – by Binyamin Migdal

By |2016-06-03T12:05:57+00:00June 3rd, 2016|Student Dvar Torah|0 Comments

פרשתנו פרשת ''במדבר'' ניצבת לה בשערו של החומש הרביעי, ואין לך שער טוב יותר לבוא בו לחג השבועות מאשר פרשתנו. השנה, הפרשה והחג סמוכים זה לזה ברצף, ונוטעים בנו תחושה וידיעה של קדושת זמן מרוכזת. אחד מיסודות הרצף והקשר בין שבת ''במדבר'' לחג השבועות הוא עניינה של פעולת הספירה. בפרשתנו מתוארת ספירה של מיפקד אוכלוסין, [...]